text.skipToContent text.skipToNavigation

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 170 PLN.

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 2. Niniejszy Ogólny Regulamin (zwany dalej „OR” lub „Regulaminem”) regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy spółką Škoda Auto a.s., z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, numer 332 (zwaną dalej „ŠKODA AUTO” lub „Sprzedawcą”) oraz Klientem w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego ŠKODA, dostępnego pod adresem https://eshop.skoda-auto.com/pl_PL/

  (zwanego dalej „sklepem internetowym”), a w szczególności w związku ze sprzedażą lub oferowaniem produktów we wspomnianym sklepie internetowym.

  Dane kontaktowe Sprzedawcy

  Škoda Auto a.s.
  z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, nr dostawy:
  29360, Republika Czeska nr. tel.: 00800 80 247 247
  Adres e-mail: support@skoda-auto.com

  Klient to osoba odwiedzająca stronę internetową pod adresem eshop.skoda-auto.com/pl_PL/ (zwany dalej „Klientem”).

  Klient oznacza każdą osobę, która poza zakresem swojej działalności lub poza ramami samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę ze Sprzedawcą lub w inny sposób prowadzi z nim negocjacje.

  Towary oznaczają produkty oferowane przez spółkę SKODA AUTO, takie jak części samochodowe, akcesoria samochodowe dedykowane dla samochodów marki Skoda.

  Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie eshop.skoda-auto.com/pl_PL/ i tym samym możliwa jest jego archiwizacja i powielanie przez Klienta. Klient otrzyma również kopię Regulaminu w postaci załącznika do potwierdzenia zamówienia, przesłanego na podany adres e-mail.

  Prawa i obowiązki pomiędzy spółką ŠKODA AUTO a Klientem podlegają prawu polskiemu, z wyjątkiem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Stosowanie Konwencji ONZ w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

  Umowa kupna za pośrednictwem sklepu internetowego może być zawarta w języku polskim i angielskim.

  Oferta w sklepie internetowym obowiązuje do momentu wyprzedania zapasów.

 3. UMOWA KUPNA

 4. 2.1 Zamówienie, jego potwierdzenie i zawarcie umowy kupna

  Towary prezentowane w sklepie internetowym, ich opis, rodzaj i cena stanowią propozycję zawarcia umowy kupna. Zamówienie jest dokonywane przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego. Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo przejrzeć i zmienić dane wejściowe, które podał w zamówieniu. Zamówienie jest wysyłane przez Klienta do Sprzedawcy bezpośrednio ze środowiska sklepu internetowego drogą elektroniczną. Zamówienie wysłane w ten sposób jest ważnym i wiążącym projektem umowy kupna, jeśli tylko zawiera wszystkie wymogi wymagane w formularzu zamówienia.

  Składając zamówienie Klient potwierdza również, że przed zawarciem umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że zgadza się z nim w wersji obowiązującej w momencie utworzenia zamówienia. Postanowienia Regulaminu stają się integralną częścią umowy kupna.

  Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przesłanego przez Klienta na adres e-mail Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

  Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. Klient nie kupił lub nie zapłacił za towary lub nie zapłacił za nie prawidłowo w przeszłości:
  2. produkt nie może być już dostarczany lub zastąpiony innym modelem, lub jeśli jego cena uległa znaczącej zmianie, a Klient nie akceptuje tego przed faktycznym zawarciem umowy kupna. Sprzedawca informuje Klienta o takiej sytuacji w trakcie procesu tworzenia zamówienia:
  3. jeżeli zamówienie zawiera więcej niż 4 sztuki co najmniej jednego przedmiotu ze zniżką, a jednocześnie Klient stosuje kod rabatowy:
  4. zamówienia z więcej niż jednym zastosowanym kodem rabatowym lub produkty o cenie jednostkowej niższej niż 1 PLN:

  Stosunek umowny między Klientem a Sprzedawcą powstaje w wyniku potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę do Klienta drogą elektroniczną na jego adres e-mail. Umowa kupna nie jest archiwizowana przez Sprzedawcę po jej zawarciu i dlatego nie jest dostępna. Wspomniana umowa może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za zgodą stron umowy lub na podstawie przyczyn prawnych. Klient może skorygować błędy powstałe podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia, dzwoniąc na Infolinię: 00800 80 247 247 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@skoda-auto.com.

  2.2 Prawa i obowiązki wynikające z umowy kupna

  Zgodnie z umową kupna klient zobowiązany jest przede wszystkim do zakupu zamówionych produktów i zapłaty ceny zakupu, w tym opłaty za wysyłkę, jeśli jest ona naliczona, oraz do wypełnienia pozostałych zobowiązań wymienionych poniżej. Zgodnie z umową kupna Sprzedawca jest zobowiązany w szczególności do dostarczenia zamówionych produktów oraz do wypełnienia pozostałych zobowiązań wymienionych poniżej.

  1. Cena zakupu
  2. Cena zakupu to cena wskazana pod zamówionymi produktami w katalogu sklepu internetowego w momencie wysyłania zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny w katalogu sklepu internetowego podane są w złotych polskich (PLN), zawsze zawierają podatek VAT.

   O ile nie zaznaczono inaczej, podane ceny dotyczą wybranego rodzaju produktu zgodnie z opisem.

   Umowa kupna zostanie potwierdzona dowodem zakupu (pokwitowaniem podatkowym/paragonem lub fakturą VAT), który zostanie dołączony do przesyłki.

  3. Warunki dostawy
  4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie produkty w nienaruszonym stanie i zgodne ze specyfikacjami lub cechami typowymi dla danego rodzaju towaru, zgodnie z podanymi normami, przepisami i dyrektywami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie odpowiednio wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim, świadectwa gwarancyjne, listy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jeśli jest to zwyczajowe dla danego rodzaju produktów. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełniania swoich zobowiązań w sposób odpowiedni, terminowy i z zachowaniem należytej staranności, ma również obowiązek do ochrony, w ramach swoich możliwości, praw i uzasadnionych interesów Klienta w rozsądny sposób.

   Sprzedawca zazwyczaj dostarcza produkty Klientowi w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy kupna.

   Miejscem dostarczenia produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany w nim adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie dokonuje rezerwacji produktów. Możliwa jest tylko płatność z góry na konto Sprzedawcy („płatność z góry”). Produkty są wysyłane dopiero po zaksięgowaniu ceny zakupu produktów wraz z opłatą za wysyłkę w zakresie przesyłki i pakowania, jeśli zostanie ona naliczona.

  5. Sprzedawca dostarcza produkty za pomocą kuriera DPD CZ (dawniej Geis Parcel CZ s.r.o.) numer identyfikacyjny: 63077051, wpisany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilznie, sekcja C, numer 9503:
  6. Warunki płatności
  7. W celu dokonania płatności można wybrać jedną z następujących metod płatności (metody płatności mogą się różnić w zależności od wybranego środka transportu):

   1. płatności online kartą kredytową:
   2. płatności online przelewem bezpośrednim (tzw. przycisk płatności). W przypadku wpłaty na rachunek bankowy Klient zobowiązany jest wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w inny sposób przekazany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym. Wspomniana kwota jest uznawana za zapłaconą Sprzedawcy w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na jego rachunku bankowym.
  8. Przejęcie towarów
  9. Klient jest zobowiązany do właściwego przejęcia produktów od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, ilości opakowań oraz, w przypadku widocznych wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika o zaistniałym fakcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia zalecamy Klientowi odmówienie przyjęcia przesyłki we własnym interesie. Podpisując potwierdzenie odbioru/fakturę bez zastrzeżeń, Klient potwierdza, że przesyłka spełniła wszystkie wymienione powyżej warunki i wymagania, a późniejsza reklamacja dotycząca stanu opakowania nie będzie brana pod uwagę.

   Własność produktów przechodzi na Klienta za całkowitą zapłatą ceny zakupu i otrzymaniem produktów.

  10. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli:
   1. od momentu zawarcia umowy kupna produktów do momentu zaliczenia ceny zakupu za produkty wraz z opłatą za wysyłkę w zakresie przesyłki i pakowania, produkty zostaną wyprzedane:
   2. Klient nie wywiąże się z obowiązku odbioru produktów lub zapłacenia ceny zakupu za produkty, w tym opłaty za wysyłkę:
   3. Klient w inny sposób znacząco narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub w związku z nią.
  11. Odstąpienie od umowy kupna przez Klienta będącego konsumentem, bez podania przyczyn

   Klient/konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W celu zachowania zgodności z okresem odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego okresu.

   Klient/Konsument jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres: support@skoda-auto.com lub listem poleconym na adres: Škoda Auto, a. s., E-SHOP, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania TUTAJ.

   W przypadku odstąpienia od umowy Klient/Konsument jest zobowiązany do wysłania produktów bez zbędnej zwłoki — nie później niż 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od umowy na własny koszt na adres spółki Škoda Auto a. s., E-SHOP, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic.

   Klient/Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy produkty, które są nieuszkodzone, nie mają śladów użytkowania lub zużycia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

   Sprzedawca zwróci płatność tylko po otrzymaniu zwróconego towaru. Wszystkie płatności otrzymane przez Sprzedawcę od Klienta/Konsumenta zostaną zwrócone, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybranego przez Klienta trybu dostawy, który różni się od najtańszego sposobu dostawy dla standardowej dostawy oferowanej przez Sprzedawcę).

   Sprzedawca jest uprawniony do odliczenia od zwrotu kwoty proporcjonalnej części ceny zakupu odpowiadającej obniżonej wartości produktu.

   Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

   Klient/Konsument korzysta z tej samej metody płatności, której użył do wykonania pierwotnej transakcji, chyba że obie strony uzgodniły inaczej. Klient jest zobowiązany do podania numeru konta do zwrotu, w tym kodu i kraju banku.

   Spółka ŠKODA AUTO jako Sprzedawca ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o uznaniu/nieuznaniu odstąpienia od umowy.

  Klient/konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności nie może odstąpić od umowy:

  1. w przypadku świadczenia usług, jeśli zostały one świadczone w całości:
  2. przy dostawie towarów wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami Klienta/Konsumenta lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb:
  3. przy dostarczeniu towarów w zamkniętych opakowaniach, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu po otwarciu przez konsumenta:
  4. w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku po rozpoczęciu realizacji.
  5. w których przedmiotem wykonania umowy są towary, które ze względu na swój charakter są nierozerwalne od innych towarów po ich dostarczeniu.
  6. Prawa wynikające z wadliwego wykonania:
  7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że towar jest wolny od wad po otrzymaniu przez Klienta. W szczególności, za to, że towary odpowiadają uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, jak również jakości, funkcjonalności, zgodności, interoperacyjności i innym uzgodnionym właściwościom oraz że są odpowiednie do celu, dla którego Klient ich wymaga i na który Sprzedawca wyraził zgodę, a także że są dostarczane wraz z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

   Jeśli wadliwe wykonanie ze strony spółki ŠKODA AUTO narusza w nieistotny sposób umowę zakupu, Klient ma prawo do 1) usunięcia wady lub 2) rozsądnej zniżki od ceny zakupu: jeśli wady produktu nie można usunąć bez zbędnej zwłoki, Klient może zażądać dostarczenia nowego produktu bez wad, chyba że jest to niewłaściwe ze względu na charakter wady (w przypadku elementu produktu lub tylko tego elementu):

   Jeśli Sprzedawca nie naprawi wady w odpowiednim czasie lub odmówi jej zniwelowania, Klient może odstąpić od umowy. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody spółki ŠKODA AUTO.

  Jeżeli sprzedający naruszy umowę kupna w znacznym stopniu, Klient ma prawo do:

  1. usunięcia wady za pomocą dostarczenia nowych towarów lub dostarczenie brakujących towarów:
  2. jego naprawy:
  3. zniżki od ceny zakupu: lub
  4. odstąpienia od Umowy Kupna pod warunkiem, że wraz z powiadomieniem o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po jej wystąpieniu, Klient musi poinformować Sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Wybór nie może zostać zmieniony bez zgody Sprzedającego.

  Klient/Konsument ma prawo żądać rozsądnej zniżki lub odstąpienia od umowy, jeśli:

  1. Sprzedawca odmówił lub nie usunął wady:
  2. wada występuje wielokrotnie:
  3. wada stanowi istotne naruszenie umowy, lub
  4. z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez istotnych niedogodności wynikających dla Klienta.

  Klient/Konsument może złożyć skargę z powodu wady towaru, która staje się widoczna w ciągu dwóch lat od jego otrzymania. Jeśli przedmiotem zakupu jest przedmiot o właściwościach cyfrowych i jeżeli treść cyfrowa lub usługa związana z treściami cyfrowymi ma być świadczona w sposób nieprzerwany przez określony czas zgodnie z umową, Klient/Konsument może złożyć skargę z powodu wady, która wystąpiła w zakresie treści cyfrowych w terminie dwóch lat od otrzymania wspomnianego przedmiotu. Jeśli realizacja ma być realizowana przez okres dłuższy niż dwa lata, Klient/Konsument ma prawo wynikające z wady, która wystąpiła lub pojawiła się w tym okresie.

  Klient jest zobowiązany do zgłoszenia i reklamacji z powodu wady bez zbędnej zwłoki po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie trzech dni od otrzymania towaru.

  1. Rozpatrzenie reklamacji Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po dostarczeniu i poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich wykrytych wadach. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakiejkolwiek wyraźnej różnicy lub rozbieżności między umową kupna lub danymi widocznymi na potwierdzeniu odbioru a faktycznie dostarczonym towarem (np. pod względem rodzaju lub ilości) lub jeśli nie otrzyma on prawidłowo wypełnionej faktury wraz z danymi dostawą, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę po przejęciu dostawy bez zbędnej zwłoki.

  Podczas składania reklamacji Klient jest zobowiązany postępować w następujący sposób:

  1. jeśli jest to reklamacja związana z dostawą (np. różnica ilościowa między zamówionymi produktami a dostarczoną ilością), Klient może skorzystać z infolinii (czas pracy: 24/7) lub wysłać wiadomość na adres e-mail::
  2. w przypadku reklamacji związanej z wadami funkcjonalnymi produktów, Klient powinien przesłać produkty wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym (pobierz TUTAJ) na adres: Škoda Auto a. s., E-SHOP, Tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav:
  3. Klient przedłoży wraz z przesyłką potwierdzenie odbioru i fakturę.

  Spółka ŠKODA AUTO ma prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie uznania/nieuznania reklamacji.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie. W przypadku Klienta/Konsumenta, zostanie ona rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca uzgodni z Klientem inaczej.

 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 6. Dane osobowe Klienta zawarte w zamówieniach lub rezerwacjach są uważane za informacje poufne i są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę ŠKODA AUTO, pełniącą rolę administratora danych osobowych lub podmiotów umownie upoważnionych przez administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy z Klientem oraz w celu oferowania produktów i usług spółki ŠKODA, badania poziomu zadowolenia klienta, a także w celu rozpowszechniania komunikacji handlowej zgodnie z ustawą nr 480/2004 zb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami, dopóki nie zostanie wydany jego pisemny sprzeciw związany ze wspomnianym przetwarzaniem.

  Klient ma dodatkowe prawa szczegółowo określone w Europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679. Ich listę można znaleźć TUTAJ. Jeśli Klient nie chce otrzymywać informacji o ofertach dotyczących działalności gospodarczej i usługowej, musi poinformować o tym fakcie spółkę ŠKODA AUTO, korzystając z infolinii pod numerem: 00800 80 247 247 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@skoda-auto.com.

 7. MOC PRAWNA REGULAMINU

  1. W przypadku relacji pomiędzy spółką ŠKODA AUTO a Klientem decydujące brzmienie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
  2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej www eshop.skoda-auto.com/pl_PL/ komunikatu o zmianie Regulaminu, w tym podsumowania zmian Regulaminu oraz utrzymywanie wspomnianych informacji na stronie głównej przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zamiast spornego postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do obsługiwania sklepu internetowego to:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. Dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie plików cookie i skryptu Javascript w przeglądarce internetowej.
  5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Strony www w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a także z należytym uwzględnieniem praw osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  6. Klient jest zobowiązany do podawania faktycznie poprawnych informacji.
  7. Klientowi zabrania się udostępniania treści niezgodnych z prawem.

  Niniejszy Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.