text.skipToContent text.skipToNavigation

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 170 PLN.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Sprzedaż w sklepie internetowym Škoda Auto

Na podstawie niniejszego dokumentu jako administrator danych osobowych - spółka Škoda Auto a.s., z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, numer identyfikacyjny IČO: 00177041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt B 332, (zwana dalej 'Škoda Auto') - udzielamy informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem.

Dane są przetwarzane w ramach czynności:

Realizacja zamówień ze sklepu internetowego

Cel przetwarzania:
Realizacja zamówień ze sklepu internetowego

Opis celu przetwarzania danych:

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym, w tym przyjęcia zamówienia, zapewnienia jego realizacji, automatycznego wygenerowania faktury, a następnie dostarczenia zamówienia bądź za pośrednictwem naszego partnera biznesowego obsługującego zamówienia ze sklepu internetowego w przypadku zamówień domowych lub też przedstawiciela naszej sieci dystrybucyjnej w przypadku odbioru zamówienia od jednego z przedstawicieli naszej sieci dystrybucyjnej.

Podstawa uprawnienia do przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy z użytkownikiem lub wykonania zawartej z nim umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy z użytkownikiem lub niewykonaniem istniejącej umowy.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Dane opisowe
 • Dane transakcji
 • Informacje na temat wzajemnej komunikacji i interakcji
 • Historia transakcji handlowych

Czas przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od realizacji zamówienia.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy ujawnić dane osobowe:

Administratorzy sklepów internetowych, członkowie sieci dystrybucji, personel administracyjny osób trzecich stron w UE, podmioty świadczące usługi dostawy i dostarczyciele przesyłek pocztowych.

Na żądanie dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem formularzy w sklepie internetowym Škoda Auto.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub firm międzynarodowych:

W ramach powyższego przetwarzania, dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich ani firm międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

Nie występuje w ramach tego przetwarzania.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji w interesie publicznym i być wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w celu rozpatrywania kwestii prawnych, w tym zgodności z obowiązkami wobec organów publicznych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zarządzanie kontem klienta

Cel przetwarzania:

Zarządzanie kontem klienta

Opis celu przetwarzania danych:

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu prowadzenia konta klienta na podstawie utworzonego identyfikatora Škoda ID. Usługi świadczone w ramach konta klienta obejmują możliwość szybkiego logowania się do sklepu internetowego, zarządzanie informacjami o kliencie przez użytkownika, wyświetlanie historii transakcji przez klienta.

Podstawa uprawnienia do przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy z użytkownikiem lub wykonania zawartej z nim umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy z użytkownikiem lub niewykonaniem istniejącej umowy.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Dane lokalizacji
 • Historia transakcji handlowych
 • Dane techniczne produktu

Czas przetwarzania i archiwizacji:

Do momentu usunięcia konta Škoda ID lub w przypadku braku aktywności przez 4 lata i 6 miesięcy, konto może zostać dezaktywowane i zarchiwizowane, w zależności od tego, która z sytuacji nastąpi wcześniej.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy ujawnić dane osobowe:

Administratorzy sklepów internetowych, członkowie sieci dystrybucji, personel administracyjny stron trzecich w UE.

Na żądanie dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub firm międzynarodowych:

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich ani innych firm międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

Nie występuje w ramach tego przetwarzania.

Inne informacje

Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji w interesie publicznym i być wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w celu rozpatrywania kwestii prawnych, w tym zgodności z obowiązkami wobec organów publicznych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zwroty - obsługa reklamacji

Cel przetwarzania:

Zwroty - obsługa reklamacji

Opis celu przetwarzania danych:

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu rozpatrywania reklamacji lub zwrotów Twojego zamówienia ze sklepu internetowego, w tym przyjęcia zgłoszenia, zapewnienia jego realizacji, automatycznego generowania dokumentacji księgowej oraz dalszego przetwarzania.

Podstawa uprawnienia do przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy z użytkownikiem lub wykonania zawartej z nim umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy z użytkownikiem lub niewykonaniem istniejącej umowy.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Dane lokalizacji
 • Historia transakcji handlowych
 • Dane techniczne produktu

Czas przetwarzania i archiwizacji:

10 lat od rozpatrzenia reklamacji.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy ujawnić dane osobowe:

Administratorzy sklepów internetowych, członkowie sieci dystrybucji, personel administracyjny osób trzecich stron w UE, podmioty świadczące usługi dostawy, Volkswagen Financial Services.

Na żądanie dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane organom publicznym, w szczególności sądom, policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub firm międzynarodowych:

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich ani innych firm międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

Nie występuje w ramach tego przetwarzania.

Inne informacje

Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji w interesie publicznym i być wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w celu rozpatrywania kwestii prawnych, w tym zgodności z obowiązkami wobec organów publicznych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie są Twoje prawa?

W ramach przetwarzania danych osobowych użytkownik ma następujące prawa:

 • Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Korekta niedokładnych lub nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych.
 • Usunięcie danych osobowych w przypadku zaniku celu lub przetwarzania bez uprawnień.
 • Ograniczenie lub zablokowanie przetwarzania danych osobowych.
 • Spis danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie odpowiednim do odczytu maszynowego dla siebie lub dla innego administratora danych.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie nie jest uzasadnione.
 • Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak egzekwować swoje prawa?

W celu skontaktowania się ze Škoda Auto w sprawie ochrony danych osobowych można skorzystać z poniższych kontaktów.

W związku z egzekwowaniem praw użytkownika Škoda Auto może zażądać rozsądnej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do przetworzenia żądania, chyba że takie żądania są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne.

 1. Elektronicznie pod adresem:
 2. http://www.skoda-auto.com/data-privacy

 3. Telefonicznie pod następującym numerem:
 4. 00800 80 247 247

 5. Pisemnie na adres:
 6. Škoda Auto a.s.
  Data Protection Office
  tř. Václava Klementa 869
  Mladá Boleslav II
  CZ 293 01 Mladá Boleslav

Inspektor ochrony danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Škoda Auto.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Możliwość złożenia skargi

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych Škoda Auto lub złożyć skargę do organu nadzorczego w celu ochrony swoich praw.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praga 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/en